Μετάβαση στο κεντρικό περιεχόμενο

The course aims to strengthen the Youth Participation Strategy in the actions of the Erasmus+ Youth programme, as well as the benefits of the participation of young people, especially young people with fewer opportunities , in all phases of a project.


Η δραστηριότητα TCA με τίτλο “Youth Participation in Erasmus+ Projects” στοχεύει στην ενίσχυση της στρατηγικής για τη συμμετοχή των νέων (Youth Participation Strategy) στις δράσεις του προγράμματος Erasmus+/Νεολαία, καθώς και στα οφέλη της συμμετοχής των νέων, ιδίως των νέων με λιγότερες ευκαιρίες, σε όλες τις φάσεις ενός σχεδίου. Εκπρόσωποι φορέων και οργανώσεων σε εθνικό επίπεδο οι οποίοι δραστηριοποιούνται στα προγράμματα Erasmus+/Νεολαία, youth workers και youth leaders 18-30 ετών που ενδιαφέρονται να δημιουργήσουν τη δική τους άτυπη ομάδα νέων και να συμμετέχουν στο πρόγραμμα θα έχουν την ευκαιρία να αναστοχαστούν να μελετήσουν και να διερευνήσουν τις ανάγκες τους ως μια άτυπη ομάδα νέων και να δημιουργήσουν ένα δικό τους Project.


Representatives of institutions and organizations at national level who are active in the Erasmus+/Youth programs, youth workers and youth leaders aged 18-30 who are interested in creating their own informal youth group and participating in the program will have the opportunity to reflect, study and explore their needs as an informal youth group and create their own Project.